Các đồng chí giáo viên, các em học sinh tải thời khóa biểu học buổi sáng, buổi chiều và giờ vào lớp thực hiện từ ngày 27/8/2018.